Menu
Vitajte na oficiálnych
stránkach obce.
rozšírené vyhľadávanie
Obec Švedlár
ObecŠvedlár

Opatrenia autorít v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2

Opatrenia obce, vlády, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva...

Aktuality ku COVID-19

 

 • Odo dňa 9.3.2020 od 10:00 hod. do dňa 23.3.2020 do 24:00 hod. sa na území obce Švedlár  Z A K A Z U J E  usporadúvať verejné, kultúrne, spoločenské, športové a rodinné podujatia s účasťou väčšieho počtu osôb.

Odôvodnenie, podrobnosti a ďalšie usmernenia v prílohách nižšie.

 

 • Vláda vyhlásila 11.03.2020 na území Slovenskej republiky MIMORIADNU SITUÁCIU  z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

 

 • Vláda vyhlásila od 16.03.2020 od 6.00 hod. NÚDZOVÝ STAV vo viacerých zdravotníckych zariadeniach. Vo všetkých nemocniciach, nielen v štátnych, sa zároveň nariaďuje obmedziť plánované zákroky. Zároveň schválila ďalšie dôležité opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19:

S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

 1. predajní potravín,

 2. lekární a predajní zdravotníckych pomôcok,

 3. drogérií,

 4. pohonných hmôt a palív,

 5. novinových stánkov,

 6. predajní krmív a ďalších potrieb pre zvieratá  - vrátane veterinárnych ambulancií,

 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

 8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

 10. prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.


S účinnosťou od 16.03. 2020 od 6.00 hod. na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). 


Zároveň všetkým osobám, ktoré sa od 16.03.2020 od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR, a to na dobu 14 dní.

Zdroj: Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné:


Izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní sa nariaďuje všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 h vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Týmto osobám sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi (všeobecné lekárstvo, pediatria). Uvedenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby osobám po návrate zo zahraničia, vrátane osôb žijúcim s týmito osobami v spoločnej domácnosti, vystavil PN z dôvodu karantény pre COVID-19.


Opatrenie (povinná domáca izolácia) sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,

 • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia

 • členov posádky lietadla, alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie SR, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu

 • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

 • rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú NA/Z územia Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia prepravy medzinárodných nákladných vlakov

Opatrenie (povinná domáca izolácia) sa rovnako nevzťahuje na:

 • občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR a vykonávajú pracovnú činnosť v prihraničných oblastiach v Maďarskej republike v pásme do 30 kilometrov od štátnej hranice Slovenskej republiky.


Termín účinnosti tohto opatrenia je od 19.03.2020 od 6.00 h do odvolania. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenia ÚVZ SR zo dňa 12.03.2020.

Zdroj: Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia:

 • povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Počas tejto doby ste povinní:

 1. sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu

 2. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)

 3. zdržať sa cestovania

 4. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

 5. zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

 6. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Zdroj: Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Dôležitá informácia pre verejnosť

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami

 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí

 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

Prílohy

Opatrenie_UVZSR_- prevádzky a hromadné podujatia

final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,61 kB

Opatrenie hranice

opatrenie_hranice _15_09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,18 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ôsma aktualizácia)

Usmernenie_hh_sr_SARS_CoV_2_osma_aktualizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,68 MB

Opatrenia prevádzky

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,1 kB

Opatrenia Bohoslužby

opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,84 kB

Opatrenie_UVZSR_otvorenie_prevádzok-dôchodcov-zmena

Opatrenie_UVZSR_otvorenie_prevadzok_dochodcov-zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,78 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,65 kB

Opatrenie štátna karanténa od 20.04.2020

Opatrenie statna karantena 16.4.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,42 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiest....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,46 kB

Opatrenie_statna_karantena_04042020

Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,25 kB

Odporúčanie karanténnych opatrení pre MRK

Odporúčanie karanténnych opatrení pre MRK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,02 kB

Opatrenie ÚVZ SR karanténne účinné od 19.3.2020

Opatrenie_UVZ_SR_karantenne_ucinne_od_19.03.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 906,88 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia 18.3.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,04 kB

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,73 kB

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR zo 16.3.2020 - Výnimky zo zákazu činnosti prevádzok

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,43 kB

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,74 MB

Oznámenie o opatreniach pracoviska Stavebného úradu

Oznámenie o opatreniach pracoviska Stavebného úradu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,3 kB

Odporúčanie obciam_mimoriadna situácia_stránkové hodiny_SVS MVSR

Odporúčanie obciam_mimoriadna situácia_stránkové hodiny_SVS MVSR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,22 kB

Opatrenie ÚVZ SR z 15.3.2020 - Zákaz a obmedzenie prevádzok

Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB

Rozhodnutie ÚVZ SR z 12.3.2020 - Karanténa

rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,26 kB

Rozhodnutie obce z 9.3.2020 - Zákaz hromadných podujatí

Rozhodnutie_331-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,58 kB

Rozhodnutie ÚVZ SR z 9.3.2020 - Zákaz hromadných podujatí

Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,69 kB

Rozhodnutie ÚVZ SR z 9.3.2020 - Karanténa

Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,92 kB

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,45 kB

Opatrenia na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny

Opatrenia na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny zasiahnutých corona.._.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,95 kB

Rozhodnutie ÚVZ SR zo 6.3.2020 - Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,06 kB

Usmernenie MV SR pre obce

Usmernenie pre obce - koronavírus.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,36 kB

Usmernenie MV SR pre cirkvi a náboženské spoločnosti

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,42 kB
Dátum vloženia: 6. 4. 2020 14:30
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2020 14:34
Autor: Ing. Ladislav Pustai

Aktuality

Hlásenie rozhlasu

Hlásenie rozhlasu

Sviatok

Meniny má Henrieta, Gerhard, Tristan, Desdemona, Eta

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zaujímavé odkazy

Spiš z neba

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:273
TÝŽDEŇ:273
CELKOM:792469

Švedlár z neba

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro zas dobre bude.

Pranostika na akt.deň

Hmla na deň Mláďatiek veštila hmly.

Fotogaléria

fotogaléria

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:04

Slnko zapadá:15:45


Švedlár patrí k najstarším obciam Hnileckej doliny. Leží v nadmorskej výške 482 m. Rozprestiera sa po oboch stranách rieky Hnilec. Väčšia časť obecného chotára je zalesnená smrekovými a jedľovými porastami. Z listnatých stromov sa tu vyskytuje buk, breza a javor. Menšiu časť tvoria lúky a pasienky. V údolí sa nachádzajú aj mokrade so vzácnou flórou a faunou.

 • Prvá písomná zmienka: z roku 1243
 • Počet obyvateľov: 2073
 • Katastrálna výmera: 8 777 ha
 • Nadmorská výška: 482 m
 • Obecné časti: Hrable
 • Poloha: Údolie rieky Hnilec vo Volovských vrchoch
 • Prírodné pomery: pásmo zmiešaných lesov
 • Turistické trasy: Gotická cesta s dĺžkou 267 km v turistickom regióne Spiš a Gemer Hnilecká cyklomagistrála
 • Vzdialenosti: Švedlár - Bratislava 408 km,  Švedlár - Košice 64 km
RSS
rozšírené vyhľadávanie